Regulamin

Regulamin rezerwacji w ApartHotel Zakopane
 
I. Postanowienia ogólne
Niniejszy Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i wynajmu miejsc noclegowych w naszym obiekcie. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu. Umowa pomiędzy Klientem a Wynajmującym  zostaje zawarta w momencie dokonania rezerwacji on-line, za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.
 
II. Rezerwacja
 
1. Celem dokonania rezerwacji, Klient rezerwuje pobyt w wybranym okresie. Na adres e-mail Klienta zostanie przesłane potwierdzenie wstępnej rezerwacji . W przypadku braku potwierdzenia dokonania całości zadatku, zgodnie z terminem uwzględnionym w potwierdzeniu rezerwacji, Wynajmujący zachowuje możliwość anulacji rezerwacji.
2. Potwierdzenie rezerwacji wysłane przez Wynajmującego uwzględnia:
a) datę pobytu Klienta
b) kwotę należną do opłaty za wynajem
c) informację dotyczącą wysokości zadatku
d) dane konta bankowego
e) ogólne warunki rezerwacji
 
3. Po otrzymaniu wpłaty za rezerwację, klient otrzyma e-mail potwierdzający wpłatę oraz kod do głównego wejścia na klatkę schodową oraz jednorazowy kod umożliwiający pierwsze wejście do apartamentu, gdzie będzie czekać wielokrotnego użytku karta dostępu do pokoju i systemu włącznika prądu . Zadatek - zgodnie z definicją nie podlega zwrotowi z artykułu 394 Kodeksu cywilnego.

4. W przypadku gdy kwota wpłaconego zadatku, nie pokrywa całości kwoty rezerwacji, Klient zobowiązany jest do opłaty pozostałej kwoty w terminie uwzględnionym w potwierdzeniu rezerwacji.

5.Odwołanie rezerwacji jest bezpłatne w przypadku odwołania do 14 dni przed przyjazdem
 
III. Warunki umowy najmu
1. Wynajęcie pokoju, obejmuje wszelkie opłaty za media, przedmioty jednorazowego użytku znajdujące się na wyposażeniu (środki czystości, kosmetyki) oraz usługi ogólnodostępne dla Gości obiektu.
 
2. Pobyt:
- rozpoczyna się o godzinie 15:00 w dniu przyjazdu i kończy się o godzinie 11:00 w dniu wyjazdu
a) Wcześniejsze udostępnienie pokoju w dniu przyjazdu uzależnione jest od aktualnego obłożenia obiektu i każdorazowo rozpatrywane jest indywidualnie przez Wynajmującego. Niezależnie od dobrej woli Wynajmującego, nie gwarantuje on wcześniejszego zameldowania w dniu przyjazdu z wyprzedzeniem. Aby uzyskać gwarancję ze strony Wynajmującego, należy opłacić indywidualnie ustaloną kwotę na rzecz wcześniejszego wynajęcia pokoju.
b) Przedłużenie doby pobytowej uzależnione jest od aktualnego obłożenia obiektu i każdorazowo rozpatrywane jest indywidualnie przez Wynajmującego. Niezależnie od dobrej woli Wynajmującego, nie gwarantuje on przedłużenia doby pobytowej w dniu wyjazdu z wyprzedzeniem.  Aby uzyskać gwarancję ze strony Wynajmującego, należy opłacić indywidualnie ustaloną kwotę na rzecz późniejszego wymeldowania.
c)  ApartHotel Zakopane świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość proszony jest o bezzwłoczne zgłoszenie w recepcji.
3. Klient ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić Wynajmującego wszelkich zdarzeniach, które mogą narazić właściciela lokalu na szkodę materialną lub naraża bezpieczeństwo innych Gości przebywających na terenie obiektu
4. Klient może korzystać z pokoju jedynie w celach mieszkaniowych i nie może go oddać w dalszy podnajem.
5. Klient rezerwując pokój zgadza się na doliczenie opłaty serwisowej w kwocie ustalonej w potwierdzeniu rezerwacji.
6. Dziecko do lat trzech, śpiące na łóżku z dorosłymi lub we własnym łóżeczku i niewymagające pościeli, nie ponosi żadnych opłat za pobyt. Pozostałe dzieci rozliczne są zgodnie z warunkami rezerwacji.
7. W ramach rezerwacji Klientowi przysługuje bezpłatne miejsce parkingowe w pobliżu budynku w specjalnie wyznaczonym i oznakowanym miejscu. Miejsce parkingowe jest nie strzeżone. Zarządzający nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa pozostawionego przed budynkiem lub na parkingu niestrzeżonym.
 

IV. Obowiązki Klienta
1. Faktyczna liczba osób mających mieszkać  w pokoju  jest ograniczona do podanej w potwierdzeniu rezerwacji. Klient zobowiązany jest do poinformowania Wynajmującego  o zmianie liczby osób przebywających w wynajętym pokoju.  W przypadku wykorzystania pokoju niezgodnie z warunkami rezerwacji, Wynajmujący może odmówić zameldowania w obiekcie i zablokowania kodów i kart rezerwowanego pokoju. W takim przypadku, Klient zobowiązany jest do pokrycia pełnej kwoty rezerwacji.
2. Klient jest zobowiązany do zgłoszenia dokwaterowania kolejnej osoby Wynajmującemu przed zaistnieniem takiej sytuacji. Wynajmujący zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia dodatkowych osób, jeżeli ich łączna liczba przekracza  możliwości techniczne danego pokoju. Dodatkowe osoby zostaną rozliczone zgodnie z ustaleniami pomiędzy Klientem a Wynajmującym.
3. Klient zobowiązuje się do zachowania zasad dobrego sąsiedztwa. Na terenie obiektu, obowiązuje cisza nocna w godzinach 22:00 – 06:00. Nieprzestrzeganie ciszy nocnej spowoduje konieczność natychmiastowego opuszczenia obiektu bez zwrotu wpłaconej kwoty.
4. Klient oraz jego Goście odpowiadają za wszelkie szkody, jakie wyrządzą w wynajętym pokoju, częściach ogólnodostępnych jak i na terenie obiektu oraz do niezwłocznego powiadomienia Wynajmującego o wszelkich szkodach i zobowiązuje się do ich pokrycia.
5.Klient oraz jego Goście odpowiadają za wszelkie ubrania, przedmioty osobistego użytku oraz przywiezione ze sobą pieniądze. Ubrania oraz przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa mogą być odesłane na jego koszt, na adres przez niego wskazany.
6. Na terenie całego obiektu obowiązuje zakaz palenia.
7. W obiekcie jest zakaz chodzenia w butach narciarskich. Narty i buty narciarskie muszą być pozostawione w odpowiednim miejscu dla nich przeznaczone.
8. Klient ma obowiązek zwrotu wszystkich kart dostępu, które otrzymał na czas pobytu w pokojach lub apartamentach. Nie oddanie wszystkich kart, będzie skutkowało obciążeniem Wynajmującego 50 PLN za każdą nie oddaną kartę.
9. Gość zobowiązany jest do okazania wynajmującemu dokumentu ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość Gościa. W przypadku odmowy okazania dokumentu na prośbę wynajmującego, wynajmujący ma prawo zablokowania kodów i kart dostępów do apartamentu oraz obiektu.
10. Wynajmujący oraz jego Goście mają do dyspozycji wyłącznie miejsca parkingowe, specjalnie przygotowane dla Gości zakwaterowanych w ApartHotelu Zakopane w pobliżu obiektu.
 

VI. Zmiany w rezerwacji
1. Modyfikacja rezerwacji możliwa po jej dokonaniu, możliwa jest wyłącznie w drodze indywidualnego porozumienia z wynajmującym. Zatwierdzenie modyfikacji rezerwacji następuje w formie potwierdzenia pocztą elektroniczną.
 
VII. Przeniesienie praw i obowiązków klienta na inną osobę
Klient może przenieść na inną osobę wszystkie przysługujące mu z tytułu rezerwacji uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej rezerwacji obowiązki. W tej sytuacji należy niezwłocznie powiadomić Wynajmującego o zmianie Rezerwującego podając dane personalne osoby, która przejmuje prawa i obowiązki wynikające z umowy. Osoba przejmująca rezerwację, zobowiązana jest wówczas do potwierdzenia takiego faktu, za pośrednictwem poczty elektronicznej, modyfikując rezerwację o niezbędne dane osobowe i dane płatnicze.
 
VIII. Wystąpienie sił wyższych
 
1.Strony mogą uchylić się od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zawartej umowy, jeżeli nastąpiło ono w wyniku zdarzenia siły wyższej.
 
2.Do celów umowy, „siła wyższa” oznacza każde zdarzenie uniemożliwiające wykonanie zobowiązania, pozostające poza kontrolą stron, którego strony nie mogły przewidzieć w chwili zawierania umowy i któremu nie można było zapobiec, w tym między innymi: działanie sił przyrody, stan wyjątkowy, stan wojenny, nowe ustawodawstwo lub decyzje administracyjne, awarie techniczne mające wpływ na wykonanie niniejszej umowy i/lub wszelkie inne zdarzenia podobnej natury. W sytuacji gdy, zaistnienie takich zdarzeń uniemożliwi jakiejkolwiek ze stron należyte wykonanie umowy. Strona ubiegająca się o uchylenie odpowiedzialności, zgodnie pkt. 1 powyżej, ma obowiązek niezwłocznie powiadomić na piśmie druga stronę o zaistnieniu zdarzenia siły wyższej uzasadniającego takie uchylenie.
 
IX. Prawo właściwe
 
Prawem właściwym dla sporów pomiędzy właścicielem a klientem jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Firmy HANDEL OBWOŹNY WYNAJEM POKOI GOŚCINNYCH I ŻYWIENIE JACEK KARCIARZ
 
X. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych
 
Informujemy, że dane z dokonanych rezerwacji, ApartHotel Zakopane jako administrator będzie przetwarzać w zakresie niezbędnym w celach meldunkowych, zrealizowania obowiązków prawnych (w tym podatkowych),  oraz dla zabezpieczenia własnych prawnie uzasadnionych interesów w postaci dochodzenia przysługujących ewentualnych roszczeń o charakterze majątkowym i niemajątkowym oraz obrony przed ewentualnymi roszczeniami innych osób.
Informujemy, ze w stosunku do powyższych danych przysługuje prawo do dostępu, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania , a także prawo do przenoszenia danych. Informujemy, że podanie powyższych danych jest konieczne do realizacji celów rezerwacyjnych. W przypadku braku ich podania nie będzie możliwe wykonanie celów meldunkowych. Informujemy że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 
Reklamacje
Reklamacje jak i inne kwestie sporne prosimy kierować na adres mailowy kontakt@aparthotelzakopane.com.pl  . Zgodnie z art. 7a ustawy z dn. 30.05.2014r. o prawach konsumenta firma HANDEL OBWOŹNY WYNAJEM POKOI GOŚCINNYCH I ŻYWIENIE JACEK KARCIARZ jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie do 30 dni od dnia jej wpłynięcia.
 
Wynajmujący:
HANDEL OBWOŹNY WYNAJEM POKOI GOŚCINNYCH I ŻYWIENIE JACEK KARCIARZ
ul. Kościeliska 83, 
34-500 Zakopane
NIP: 736-110-75-62